Stripy Zebra


Stripy Zebra

Black & White Printed Velboa Fabric

Sizes : 10", 12", 16", 20", 25"